Elamed – Ergonomiczne miejsce pracyElamed sp. z o.o. sp. k. w okresie od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. realizuje projekt pt. „Elamed – Ergonomiczne miejsce pracy. Poprawa ergonomii i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3: Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Wartość projektu 370 400,00 PLN, w tym wartość dofinansowana projektu ze środków Unii Europejskiej: 314 840,00 PLN.

Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych, opracowany
w oparciu o zidentyfikowane w ramach pogłębionej analizy niekorzystne czynniki zdrowotne w miejscu pracy, problemy zdrowotne pracowników oraz wskazującego działania przyczyniające się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia.

Projekt skierowany jest do 54 pracowników (52 kobiet i 2 mężczyzn, w tym 5 kobiet w wieku 50+) przedsiębiorstwa Elamed Sp. z o.o. Sp. k.

Uczestnikami projektu są osoby fizyczne, aktywne zawodowo, które pracują i/lub mieszkają na obszarze woj. Śląskiego zgodnie z KC), zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wym. min.0,5 etatu.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Działania o charakterze szkoleniowym i informacyjnym, tj. szkolenie „Ergonomia pracy-profilaktyka zachowań” dla 42 pracowników;
  2. Modyfikacja/modern. stanowisk pracy – łącznie zakupione zostanie 242 sztuki ergonomicznego sprzętu.

Całość wsparcia w projekcie obejmuje rozwiązania o charakterze ponadstandardowym.
W rezultacie w ramach projektu osiągnięte zostaną efekty w postaci przeszkolenia 42 pracowników Beneficjenta z zakresu „Ergonomia pracy-profilaktyka zachowań” oraz zakupione zostanie 242 sztuki ergonomicznych sprzętów wynikających z przeprowadzonej Analizy występujących niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.